به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه ۴٠٠ میلیاردی مبلغ ٢۴٣٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۵٩٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ۴۵۴ درصد و سود عملیاتی ۵۶۶ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٩٧۵ میلیارد تومان سود خالص دارد.