به گزارش بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران در خصوص طبقه بندی شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران در تابلوهای پایه زرد ، پایه نارنجی ، پایه قرمز اطلاعیه مهم منتشر نمود.