به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گرازش سود و زیان خود را منتشر کردند.