به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع فولاد خراسان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه ٩٠٠ میلیاردی مبلغ ١٩٩۴ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ٢٢١ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ۴۶ درصد و سود عملیاتی ٢٠۶ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ١٧٩۴ میلیارد تومان سود خالص دارد.