به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۵٣٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ١٨٧ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ١٨٣ درصدی به ٨٨۴ میلیارد تومان رسید.