به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک شهر در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ١٣۵٢ ریال زیان محقق کرد که ۴٣ درصد نسبه به مدت مشابه قبل کاهش داشته است. جمع درآمدهای مشاع با ١٩ درصد رشد به ٧٣١٧ میلیارد تومان رسید.