به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٣٢٠٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۴۶٧ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ۴۶٢ درصدی به ٧۴۴ میلیارد تومان رسید.