به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش سود و زیان خود را منتشر کردند.