به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در ٩ماهه منتهی به آذر ٩٩ مبلغ ١١١٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ١۴٧٨ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره جمع درآمد های عملیاتی ١۴۴٠ درصد رشد داشته است.سود فروش سرمایه گذاری ها نیز ٢٢٨٩ درصد رشد کرده است.درامد سود سهام نیز رشد ٧۵ درصدی داشته است.