به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، هزینه مالی شرکت سایپا در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ با کاهش ٨ درصدی همراه بود. هم چنین سایر درآمدها ۵٣ درصد رشد داشت و درآمد سرمایه گذاری ها و درآمدهای متفرقه رشد خوبی داشت.