به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز اعلام نمود طی توافقات انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی کشور در اواخر شهریور ماه سال جاری بالغ بر ١.١٣٠ میلیارد ریال از مطالبات این شرکت از طریق دریافت اوراق خزانه نوع اول تسویه شده و فرآیند انتقال اوراق در دی ماه به پایان رسیده است . شایان ذکراست بخشی از طلب تأمین کنندگان دارویی از محل این اوراق تسویه شده است .