حقیقی ها سیمانی، استخراج نفت گاز، فرآورده های نفتی، پیمانکاری صنعتی، ساخت محصولات فلزی، مخابرات و فعالیت های هنری و سرگرمی خریدند حقوقی ها از گروه های فلزی، خودرویی، بانکی، بیمه ای، غذایی، شیمیایی و انبوه سازی حمایت کردند