به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در ١٢ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٣٠٩٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢١١ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ٢٠٨ درصدی به ١۴٠۴ میلیارد تومان رسید.