به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فولاد مبارکه اصفهان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٩٩١ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد عالی ٩١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ۶٧ درصد و سود ناخالص ۶۶ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی در این دوره با رشد عالی ٧٢ درصدی به حدود ٢٢٣٠٧ میلیارد تومان رسیده است. شرکت در ٩ماهه ٢٠٧٠٨ میلیارد تومان سود خالص دارد.گزارش بسیار خوبی است.