تحقق رشد ١٩ درصدی جمع دارایی های بانک در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ جمع درآمدهای مشاع بانک ایران زمین، معادل ١۴٣٩ میلیارد تومان و جمع درآمدهای غیر مشاع ١٢۴ میلیارد تومان بوده است. درآمد کارمزد بانک در دوره یاد شده با رشدی معادل ١٠٩ درصد و سایر درآمدها نیز با رشد ٨۶ درصدی همراه شده، که با توجه به...

بورس۲۴ : جمع درآمدهای مشاع بانک ایران زمین در 9 ماهه منتهی به آذر 1399 معادل 1439 میلیارد تومان و جمع درآمدهای غیر مشاع 124 میلیارد تومان بود. درآمد کارمزد بانک در دوره یاد شده رشدی معادل 109 درصد و سایر درآمدها نیز با رشد 86 درصدی همراه بوده است.

گفتنی است، در گروه هزینه ها نیز شاهد کاهش 8 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و افت 57 درصدی هزینه های مالی بودیم و در مجموع جمع هزینه ها کاهش 28 درصدی داشته است. جمع دارایی های بانک نیز با رشد 19 درصدی همراه بوده است.