به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد از تاریخ ۴ بهمن ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.