به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت مهم دیگر نیز گزارش سود و زیان خود را ارائه نمودند.