به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک خاورمیانه در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ۶٢٨ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تنها ٣٣٨ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده بود. جمع درآمدهای مشاع با ١١۴ درصد رشد به ٢١۶۶ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٩٢ درصدی به ١٧٣۵ میلیارد تومان رسید.