به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، آخرین وضعیت سود و زیان چند شرکت بررسی شد.