به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، موسسه اعتباری ملل در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ٢٣۴ ریال سود محقق کرد. جمع درآمدهای مشاع با ٢٠ درصد رشد به ٣٣۴۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ٢٧ درصدی به ١۵٢٠ میلیارد تومان رسید.