به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بانک پاسارگاد در گزارش تفسیری اعلام داشت، مجموع دارایی های شرکت در پایان سال ١٣٩٩ حدود ٢١٢١۵٢ میلیارد تومان برآورد شده است.گفتنی است مجموع درآمد های عملیاتی حدود ۶۵١٢ میلیارد تومان و سود خالص حدود ٢۴٠٣ میلیارد تومان برآورد شده است ، که در صورت تحقق ، سود هر سهم بانک در سال ١٣٩٩ مبلغ ۴٧٧ ریال خواهد بود.