به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در ۶ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١١٩٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٩٠٣ درصدی داشته است. گفتنی است جمع درآمدهای عملیاتی با رشد ۶۴٧ درصدی به ١۵٨٠ میلیارد تومان رسید.