به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و سود و زیان خود را ارائه کردند.