به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا از فروش ٨۴٠٠ تن محصول در طی مدت یک سال بصورت تسویه ۶٠ روزه به فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش خبر داد...