مجمع شرکت تامین سرمایه امین امروز به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت برگزار شد.