به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک پاسارگاد در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ برای هر سهم ۶٩۵ ریال سود محقق کر که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٣٣ درصد رشد داشته است.جمع درآمدهای مشاع با ۴٧ درصد رشد به ١۴٠٣۵ میلیارد تومان و جمع کل درآمدها با رشد ١۴٣ درصدی به ٨٩٢٠ میلیارد تومان رسید.