به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام نمود با توجه به اگهی مورخ ١٠.٠٧. ١٣٩٩به اطلاع می رساندکه با عنایت به عدم ارائه پیشنهاد قیمت از سوی متقاضیان، مزایده بدون حصول نتیجه برگزار گردید.