به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت مهم دیگر گزارش عملکرد و سود و زیان خود را منتشر نمودند.