به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در گزارش تفسیری اعلام داشت ، مبلغ فروش ٣ماهه چهارم سال جاری حدود ٣٢۶٠ میلیارد تومان برآورد شده است که فروش ٩ماهه اول سال جاری حدود ٧۶٧۵ میلیارد تومان می باشد.بهای تمام شده ٣ماهه چهارم سال ٢٣۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است.شایان ذکر است فروش ٣ماهه اول سال ١۴٠٠ نیز ٣۴٠٨ میلیارد تومان و بهای تمام شده ٢٨١۵ میلیارد تومان برآورد شده است.