به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۶٠» ، «اراد۶۴» ، «اراد۶۵» از تاریخ ١ بهمن تا تاریخ ۶ بهمن به صورت چند مرحله ای منتشر می کند.