به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٣۵٠ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٣١ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٢٢٠ درصد رشد به ٣٣٢٢ میلیارد تومان و سود خالص به ٣٣٧۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۴۴ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ٢۴ درصد بود.