تداوم سقوط شاخص ها ؛ شاخص کل تا ١ میلیون و ١۴٩ هزار واحد، شاخص هم وزن تا ۴٣۶ هزار واحد و شاخص فرابورس تا ١٧،۴٣۶ واحد خروج نقدینگی خرد از شرکت های شیمیایی، فلزی، فرآورده های نفتی، چند رشته ای صنعتی، دارویی، بیمه ای و سرمایه گذاری