به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی اصفهان در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۴۶٣١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٩٨ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١١٨ درصد رشد به ٢٠٠ میلیارد تومان و سود خالص به ١٣٩ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ١۴ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۵ درصد بود.