به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و وضعیت سود و زیان خود را ارائه نمودند.