به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ٩ماهه منتهی به آذر ٩٩ مبلغ ۵٠٣ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۴٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره جمع درآمد های عملیاتی ٧۵درصد رشد داشته است.