به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در گزارش تفسیری اعلام داشت،مبلغ فروش سال ١٣٩٩ حدود ١٧٩ میلیارد تومان و بهای تمام شده درآمد های عملیاتی حدود ١٠٨ میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است پیش بینی می شود اسناد مناقصه پروژه پلی آلومینیوم کلراید طی ماه های آینده آماده شده و مناقصه آن برگزار گردد.