به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی ارومیه در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۴۵۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٨٣ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٨٠ درصد رشد به ٣۴ میلیارد تومان و سود خالص به ٣٢ میلیارد تومان رسید.