به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلیمر آریا ساسول در گزارش تفسیری اعلام داشت ، مقدار تولید پیش بینی شده برای سال ١٣٩٩ حدود ١٨۵٨ هزار تن می باشد که در ٩ماهه ١۴٢۴ هزار تن تحقق یافته است.شایان ذکر است مقدار فروش برآورد شده برای سال ١٣٩٩ حدود ١١١۶ هزار تن می باشد که در ٩ماهه ٨١٩ هزار تن فروش داشته است. گفتنی است طرح احداث واحد پلی اتلین جدید وارد فاز اجرایی شده و تاکنون حدود ٨درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.