به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی مارون از روز سه شنبه ٣٠ دی ماه عرضه می شود. سررسید اوراق ٣٠ دی ١۴٠٠ و قیمت اعمال ١٨١،١٧٠ ریال می باشد.