به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه ٣٠٠ درصدی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها را تایید کرد.