به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سیمان خاش در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۴٩٢٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٠۵ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١٠٣ درصد رشد به حدود ٨٠ میلیارد تومان و سود خالص به حدود ۶٢ میلیارد تومان رسید. درآمد های عملیاتی شرکت نیز ٩٧ درصد رشد داشته است.