به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پلی اکریل ایران اعلام داشت، پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تامین مواد اولیه با قیمت نا متعارف و همچنین استخدا به استحضار می رساند ، با توجه به عدم پاسخ گویی هیئت اجرایی در مورد شایعات فوق الذکر از رئیس محترم هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت درخواست ابهام زدایی شده است و بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ١٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.