جو بایدن "وندی شرمن" را که در مذاکرات توافق هسته ای ایران مشارکت داشت، به عنوان معاون وزیر امور خارجه دولت آینده خود معرفی کرد...

بورس۲۴ : بایدن شرمن را به عنوان معاون وزیر خارجه جدید آمریکا معرفی کرد

جو بایدن "وندی شرمن" را که در مذاکرات توافق هسته ای ایران مشارکت داشت، به عنوان معاون وزیر امور خارجه دولت آینده خود معرفی کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران