به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تعاون در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٢٩٧ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۴٨٩ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد حق بیمه ١١۶ درصد و درآمد حق بیمه سهم نگهداری رشد عالی ١٢٣ درصد داشته است. شایان ذکر است سود عملیاتی نیز رشد بسیار خوبی داشته و ۴٩٢ درصد رشد داشته است . شرکت در ٩ماهه حدود ۴۵ میلیارد تومان سود خالص دارد. گزارش بسیار خوبی است.