به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت گروه صنعتی بارز در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٣١١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٨٩ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١۶٩ درصد رشد به حدود ۵٠٠ میلیارد تومان و سود خالص به ٣٣١ میلیارد تومان رسید. درآمد های عملیاتی شرکت نیز ٨۶ درصد رشد داشته است.