به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین وضعیت سود و زیان خود را تا پایان آذر ماه سال جاری منتشر کردند.