به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت همکاران سیستم در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١١۶۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١۶٩ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٨۴ درصد رشد به ١٣٧ میلیارد تومان و سود خالص به ١۴٧ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ٨٨ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۵٧ درصد بود.