به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین اعلام نمود بـا عنایت به مفاد مصوبه هیات مدیره محترم «شرکت سرمایه گـذاری تـامین اجتمـاعی» در خصوص ضـرورت اصـلاح و تقویت ساختار مالی هلـدینگ و شـرکتهای تابعه از طریق شناسایی شـرکتهای واجد شـرایط جهت انجام افزایش سـرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای سرمایه ای استهلاک ناپذیر (طبقه زمین و طبقه سرمایه گذاری ها)، این موضوع در دستور کار این هلدینگ و شرکتهای تابعه قرار گرفت.