به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در ٣ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١۴ ریال سود محقق کرد. جمع درآمدهای عملیاتی این دوره به ٧ میلیارد تومان رسید.