به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان ارومیه در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٢۵٠٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١١٧ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١١١ درصد رشد به ١٩٣ میلیارد تومان و سود خالص به ١٧۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۴٩ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۴٢ درصد بود.